تقارن عجیب تاریخی

ایشان در شب اوّل محرم مصادف با 10/3/1374 دیده از جهان بست و روز اول محرم پیکر پاکش به تکاب انتقال یافت، جمعیت کثیری از اوایل غروب آن روز تا ساعت سه بعد از نیمه شب در بین جادۀ تکاب ـ بیجار به طول 85 کیلومتر در انتظار استقبال از جنازه با وسائل نقلیۀ شخصی و عمومی در رفت و آمد بودند. دو روز پس از آن که صندوق مخصوص ایشان را باز کردیم، طوماری که به امضای اهالی تکاب برای اقامت دائمی ایشان خطاب به آیت‌الله بروجردی نوشته شده بود، به دست آمد. عجیب آنکه تاریخ این طومار 10/3/1334 یعنی دقیقاً چهل سال قبل بود. مردمی که در روز دهم خرداد 1334 برای ورود ایشان طومار را امضاء کرده بودند، دقیقاً چهل سال بعد در روز دهم خرداد 1374 به استقبال جنازۀ ایشان آمده بودند.